Our store

Narimanov district, 14 Y.V.Chemenzeminli street

Narimanov district, 14 Y.V.Chemenzeminli street

Contact info

address: 14 Y.V.Chemenzeminli street (near Olimpik Star)

(012) 310 2400 (ext 1119)

(051) 449 6335

info@azza.az

Work time

I-V – 08:00 – 22:30
V-VII – 08:00 – 23:00